Pierwsza licytacja nieruchomości w Bziance działka nr 436

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie

Karol Kieras

Kancelaria Komornicza, Lewakowskiego 1,  Rzeszów,   35-119 Rzeszów

tel. +48 17 864 13 60  / fax. 

Sygnatura: KMP 1/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Karol Kieras Kancelaria Komornicza nr VI w Rzeeszowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KMP 1/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

– nieruchomości, której   właścicielem jest Micał Bogdan   położonej   w miejscowości  Bzianka działka nr 436 ,  35-213 Świlcza, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych   (adres: ul.  Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00028915/5.

Opis nieruchomości:
Obszar działki nr 436 wynosi 0,3824 ha i ma kształt czworokąta o wymiarach około 45 m x 90 m. Teren jest pochylony w kierunku południowym, spadek wynosi około 14%. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, jest porośnięta wierzbą energetyczną posadzoną około 20 lat temu. Na działce nie ma infrastruktury technicznej. Na wschód od działki, w odległości około 90 m, znajdują się skrajne przewody linii elektroenergetycznej napowietrznej wysokiego napięcia, której szerokość wynosi 20 m

 

Suma oszacowania wynosi 46 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 500,00 zł.  

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
04.09.2023 12:00 – 13:00

 

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 4 600,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 36203000451110000004160660 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 06.09.2023 o godzinie: 12.00  a zakończy się w dniu 13.09.2023 o godzinie: 12.00.  Na podstawie art. 986 § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem  https://elicytacje.komornik.pl/   oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy

Karol Kieras

 

https://licytacje.komornik.pl/NoticeDraft/Preview?objectId=596453&backUrl=draft