O Kancelarii Komornika Sądowego w Rzeszowie

the judge gavel on black background

 

 Komornik Sądowy  w Rzeszowie Karol Kieras zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach:

  • o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji;
  • sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Karol Kieras wykonuje orzeczenia na podstawie wniosku egzekucyjnego i tytułu wykonawczego W zakres działań komornika wchodzą: sprawy egzekucyjne, zabezpieczanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, egzekucja roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, windykacja należności, sprzedaż praw majątkowych, licytacje nieruchomości i ruchomości, licytacje komornicze mienia dłużników, wykonywanie eksmisji a także czynności poszukiwanie majątku dłużników, zajęcia wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, praw majątkowych, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz zajęcia wierzytelności na wniosek wierzyciela, sporządzanie protokołu stanu faktycznego.

   Kancelaria komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Karola Kieras posiada rozwinięty system informatyczny umożliwiający elektroniczne przesyłanie danych i uzyskiwanie odpowiedzi – w szczególności – e-sąd EPU https://www.e-sad.gov.pl/ , e-US, BEL, ZUS https://www.zus.pl/pue  , CEPIK, CEIGD, EKW  elektroniczne księgi wieczyste https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do  oraz OGNIVO . Szczegóły na stronie informacyjnej – gdzie znaleźć można również dane teleadresowe, ogłoszenia o aktualnych licytacjach, obwieszczenia o obejmowanych właściwościach, aktualności egzekucyjne dla wierzycieli i dłużników, informacje o EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze e-sąd), systemie OGNIVO, CEPiK, elektronicznych księgach wieczystych oraz wzory wniosków egzekucyjnych.