Informacje dla wierzycieli

Informacje dla wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym

 

KOMORNIK RZESZÓWKAROL KIERAS

   W świetle obowiązujących przepisów podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kodeksu postępowania cywilnego).

Podstawowe Informacje:

 

Sam wniosek egzekucyjny kierowany do organu egzekucyjnego powinien spełniać wymogi określone w art. 126 kpc oraz art. 797 kpc. Zgodnie z art. 797 kpc we wniosku egzekucyjnym (WNIOSEK EGZEKUCYJNY ) należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji. Dla ułatwienia prowadzenia egzekucji wierzyciel powinien wskazać mienie dłużnika (art. 801 kpc a contrario) np. przy egzekucji z ruchomości – wymienić ruchomości, które należy zająć oraz miejsce, w którym się one znajdują. Jeżeli wierzyciel nie jest w stanie tego uczynić Komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień.

Organ egzekucyjny uprawniony jest do prowadzenia postępowania egzekucyjnego jedynie w granicach zawnioskowanych sposobów egzekucji.  Nie jest natomiast zobowiązany do prowadzenia dochodzeń mających na celu ustalenie majątku dłużnika. 

Jak wynika z przepisu art. 799 kpc wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.  Jednakże jest to norma adresowana do wierzyciela, natomiast zgodnie z zasadą dyspozycyjności obowiązującą w postępowaniu egzekucyjnym, komornik obowiązany jest prowadzić postępowanie egzekucyjne w zakresie wszystkich sposobów egzekucji wskazanych przez wierzyciela i jest związany treścią wniosku egzekucyjnego.

Wniosek egzekucyjny oraz treść tytułu wykonawczego wyznaczają granice działań Komornika Sądowego, a obowiązujące przepisy prawa nie dają Komornikowi Sądowemu swobody w zakresie wyboru sposobu egzekucji.

Poszukiwanie majątku:

W ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego wierzyciel może zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika (art. 7971 kpc).

W przypadku złożenia takiego wniosku, zgodnie z art. 53a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel wpłaca na rachunek bankowy komornika kwotę 100 zł. Całkowite koszty poszukiwania majątku są kosztem celowym prowadzonej egzekucji i podlegają zwrotowi w przypadku skutecznego postępowania, obciążając ostatecznie dłużnika (art. 770 kpc).

W trakcie realizacji takiego zlecenia komornik dokonuje szeregu czynności zmierzających do ustalenia majątku dłużnika. Komornik może dokonać wszystkich zapytań dotyczących dłużnika (wymienionych poniżej). Wierzyciel może również wybrać, według własnego uznania, które z poniższych zapytań komornik ma wykonać.

Kancelaria Komornika posiada system informatyczny umożliwiający elektroniczne przesyłanie danych oraz uzyskiwanie odpowiedzi – w szczególności – e-sąd, ZUS oraz OGNIVO, co obniża koszty zapytań przy jednoczesnym usprawnieniu i przyspieszeniu postępowania egzekucyjnego.

Zaliczki wymagane przez urzędy do których kierowane są zapytania: 

 • zapytania w elektronicznym systemie OGNIVO, czy dłużnik posiada rachunki bankowe w konkretnych bankach
  a) zapytania do kompletu 25 centrali banków ogólnopolskich –bezpłatne  
  od wybranego banku spółdzielczego.
  c) zapytania według wyboru – dodatkowa opłata zależy od liczby zapytań – tabela opłat – TUTAJ ( oczekiwanie na Dostęp)
 • zapytania o pojazdy dłużnika do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) – bezpłatnie ( oczekiwanie na Dostęp)
 • elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne – dodatkowa opłata – 45,44 zł.
 • zapytanie do Urzędu Skarbowego celem ustalenia źródła dochodu, miejsca zatrudnienia, identyfikacji oraz wskazanie kont bankowych dłużnika 2,46 zł lub 50,00 zł w wypadku zapytania rozszerzonego.
 • zapytanie o nieruchomości do Ogólnopolskiej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych o nieruchomości dłużnika na terytorium RP – 20,00 zł. od każdego zapytania
 • do właściwej Ewidencji Gruntów (Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy) opłata dodatkowa – indywidualnie ustalana przez urząd udzielający odpowiedzi (najczęściej 50,00 zł. od jednej strony (kartki papieru) udzielonej odpowiedzi);
 • zapytanie do Biura Ewidencji Ludności celem pozyskania numeru PESEL dłużnika i danych o jego miejscu zameldowania – bezpłatnie;
 • czynności terenowe w miejscu zamieszkania/siedziby dłużnika – dodatkowa opłata zależna od odległości dojazdu z miejscowości w której komornik ma kancelarię, tj. miasta Rzeszowa (w obrębie miasta Rzeszów opłaty nie nalicza się);
 • inne czynności, stosownie do okoliczności i wniosków wierzyciela

Legitymacja procesowa:

Legitymację procesową uprawniającą do działania w postępowaniu egzekucyjnym posiadają jedynie strony.  Są to podmioty określone w tytule wykonawczym jako wierzyciel i dłużnik oraz ich pełnomocnicy (art. 86 kpc). Oznacza to, iż postępowanie egzekucyjne może być wszczęcie i prowadzone jedynie przeciwko podmiotom zobowiązanym w tytule wykonawczym do świadczenia. Zgodnie zaś z art. 91 pkt 2 kpc – pełnomocnictwo procesowe obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji.
Jednakże – jak wynika z art. 89 kpc w zw. z art. 126 § 1 pkt 4 kpc . Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności dołączyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji jest pierwszą czynnością w tym postępowaniu dlatego też czynność tą może dokonać jedynie osoba która należycie udokumentuje swoją legitymację w tym zakresie.

Organ egzekucyjny jest w tym zakresie odpowiedzialny za wstępną kontrolę wniosku pod względem formalnym. W wypadku stwierdzenia uchybień wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Umocowanie pełnomocnika do działania w sprawie musi jednoznacznie wynikać z załączonych dokumentów.

Obowiązek dołączenia umocowania pojawia się również w sytuacji, gdy pełnomocnik wnosi o wyegzekwowanie jedynie kosztów postępowania sądowego. Zgodnie z art. 91 pkt 5 kpc możliwość odbioru od strony przeciwnej kosztów procesu także wynika z udzielonego pełnomocnictwa.

Ponadto pełnomocnictwa procesowego można jedynie przez osobom posiadającym w tym zakresie czynną legitymację.  W odniesieniu do osób prawnych pociąga za sobą zapytanie o sposób reprezentacji takiego podmiotu. Dlatego też oprócz pełnomocnictwa niezbędny jest także odpis z właściwego rejestru.  Dokument wskazujący na osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu wierzyciela.