Pierwsza Licytacja Nieruchomości w Bziance działka 365/1

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie

Karol Kieras

Kancelaria Komornicza, Lewakowskiego 1,  Rzeszów,   35-119 Rzeszów

tel. +48 17 864 13 60  / fax. 

Sygnatura: KMP 1/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Karol Kieras Kancelaria Komornicza nr VI w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KMP 1/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja nieruchomości w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

– nieruchomości, której   właścicielem jest Micał Bogdan   położonej w Bziance  dz. 365/1,Bzianka,  35-213 Świlcza, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00028915/5 .

Opis nieruchomości:
Obszar działki 365/1 wynosi 0,1663 ha i ma kształt czworokąta o wymiarach około 24 m x 70 m. Teren jest pochylony w kierunku północno-wschodnim, spadek wynosi około 10%. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, jest użytkowana rolniczo. Na działce nie ma infrastruktury technicznej.

 

Suma oszacowania wynosi 25 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 275,00 zł.  

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
11.09.2023 12:00 – 13:00

 

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 2 570,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 36203000451110000004160660 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 14.09.2023 o godzinie: 12.00  a zakończy się w dniu 21.09.2023 o godzinie: 12.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

https://elicytacje.komornik.pl/items/14577