Pierwsza Licytacja Nieruchomości Racławówka

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Karol Kieras

Kancelaria Komornicza, Lewakowskiego 1, Rzeszów, 35-119 Rzeszów

tel. +48 17 864 13 60 / fax.

Sygnatura: KM 288/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Karol Kieras na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój sala nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , Racławówka, 36-047 Boguchwała , dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00212113/0.
Opis nieruchomości:
Działka numer 537/1 w Racławówce jest położona w środkowo-zachodniej części miejscowości, w odległości drogowej około 0,3 km od drogi powiatowej numer 1269/6 w Racławówce i około 4 km od ulicy Podkarpackiej w Rzeszowie. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości gruntowe bez zabudowy użytkowane rolniczo. Działka ma kształt czworokąta o wymiarach około 21-28 m x 120 m. Teren jest pochylony w kierunku południowym, pochylenie wynosi około 10%. Działka nie jest zabudowana, nie jest użytkowana rolniczo, jest porośnięta trawą, która w dniu oględzin nie jest skoszona. Działka nie jest ogrodzona. Jedynie południowy kraniec działki w pasie o szerokości 5 m jest ogrodzony wspólnie z sąsiednią działką numer 537/2. Na działce nie ma infrastruktury technicznej.

Suma oszacowania wynosi 237 580,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 185,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 758,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A 36203000451110000004160660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
23.05.2023 12:00 – 13:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Karol Kieras