Zajęcie rachunku bankowego. Kwota wolna?

Kwota wolna od zajęcia to ustalony przez prawo limit, który pozwala chronić przed egzekucją komorniczą część wynagrodzenia lub środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Zgodnie z przepisami zajęcie obowiązuje do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę wobec powyższego kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego wynosi od 1 stycznia 2023 r. – 30 czerwca 2023 r.: 2 617, 50 zł (75% z 3 490 zł),

od 1 lipca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. będzie wynosiła : 2 700 zł (75% z 3 600 zł).
Zmiana kwoty w ciągu roku wynika z tego, że od 1 lipca 2023 r. podniesiona zostanie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Oznacza to, że jeśli na Twoim rachunku bankowym znajduje się kwota wolna , to nie może ona zostać zajęta przez komornika. Jeśli Twoje środki na rachunku bankowym przekroczą tę kwotę, komornik może zająć tylko nadwyżkę ponad limit kwoty wolnej od zajęcia.

Warto zaznaczyć, że kwota wolna od zajęcia nie dotyczy wszelkich długów. Nie jest ona uwzględniana w przypadku długów alimentacyjnych, zobowiązań podatkowych oraz niektórych długów z tytułu pracy. Ponadto, jeśli masz kilka rachunków bankowych, kwota wolna od zajęcia dotyczy łącznej sumy środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach.

Kwota wolna od zajęcia ma na celu ochronę przed nadmiernymi egzekucjami komorniczymi, a także umożliwienie dłużnikom utrzymania minimalnego standardu życia i zapewnienie im podstawowych środków do życia. Jednocześnie, osoby posiadające długi powinny mieć na uwadze, że limit ten nie zwalnia ich z obowiązku spłaty zadłużenia, a jedynie chroni część ich środków przed zajęciem przez wierzyciela.

W sytuacji, gdy z powodu zadłużenia Twoje konto bankowe zostanie zablokowane przez komornika, warto skontaktować się z nim w celu uzgodnienia warunków spłaty długu i ewentualnego ustalenia planu spłaty rat. W ten sposób można uniknąć dalszych kosztów egzekucyjnych oraz dłuższego procesu odzyskiwania należności.