Informacje dla wierzycieli- Komornik Rzeszów

KOMORNIK RZESZÓW 

Podstawowe Informacje:

   W świetle obowiązujących przepisów podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kodeksu postępowania cywilnego).

Sam wniosek egzekucyjny kierowany do organu egzekucyjnego powinien spełniać wymogi określone w art. 126 kpc oraz art. 797 kpc. Zgodnie z art. 797 kpc we wniosku egzekucyjnym należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji. Dla ułatwienia prowadzenia egzekucji wierzyciel powinien wskazać mienie dłużnika (art. 801 kpc a contrario) np. przy egzekucji z ruchomości – wymienić ruchomości, które należy zająć oraz miejsce, w którym się one znajdują. Jeżeli wierzyciel nie jest w stanie tego uczynić Komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień.

Organ egzekucyjny uprawniony jest do prowadzenia postępowania egzekucyjnego jedynie w granicach zawnioskowanych sposobów egzekucji, natomiast nie jest zobowiązany do prowadzenia dochodzeń mających na celu ustalenie majątku dłużnika. Taki obowiązek nałożony jest na Komornika jedynie w sprawach o egzekucję świadczeń alimentacyjnych (art. 1086 kpc) oraz przy egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2.08.1991 r. Dz.U. nr 77, poz. 339).
Jak wynika z przepisu art. 799 kpc wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi, jednakże jest to norma adresowana do wierzyciela, natomiast zgodnie z zasadą dyspozycyjności obowiązującą w postępowaniu egzekucyjnym, komornik obowiązany jest prowadzić postępowanie egzekucyjne w zakresie wszystkich sposobów egzekucji wskazanych przez wierzyciela i jest związany treścią wniosku egzekucyjnego.

Wniosek egzekucyjny oraz treść tytułu wykonawczego wyznaczają granice działań Komornika Sądowego, a obowiązujące przepisy prawa nie dają Komornikowi Sądowemu swobody w zakresie wyboru sposobu egzekucji.

Poszukiwanie majątku

W ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego wierzyciel może zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika (art. 7971 kpc).

W przypadku złożenia takiego wniosku, zgodnie z art. 53a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel wpłaca na rachunek bankowy komornika kwotę 100 zł. Całkowite koszty poszukiwania majątku są kosztem celowym prowadzonej egzekucji i podlegają zwrotowi w przypadku skutecznego postępowania, obciążając ostatecznie dłużnika (art. 770 kpc).

W trakcie realizacji takiego zlecenia komornik dokonuje szeregu czynności zmierzających do ustalenia majątku dłużnika. Komornik może dokonać wszystkich zapytań dotyczących dłużnika (wymienionych poniżej), jak również wierzyciel może wybrać, według własnego uznania, które z poniższych zapytań komornik ma wykonać.

Kancelaria Komornika posiada system informatyczny umożliwiający elektroniczne przesyłanie danych oraz uzyskiwanie odpowiedzi – w szczególności – e-sąd, ZUS oraz OGNIVO, co obniża koszty zapytań przy jednoczesnym usprawnieniu i przyspieszeniu postępowania egzekucyjnego.

Zaliczki wymagane przez urzędy do których kierowane są zapytania: 

 • zapytania w elektronicznym systemie OGNIVO, czy dłużnik posiada rachunki bankowe w konkretnych bankach – dodatkowa opłata zależy od ilości banków do których zostanie wysłane zapytanie, wierzyciel może wybrać dowolną ilość banków – lista dostępnych banków i tabela opłat – TUTAJ PEŁNA LISTA
  a) zapytania do kompletu 25 centrali banków ogólnopolskich –bezpłatne  
  od wybranego banku spółdzielczego.
  c) zapytania według wyboru – dodatkowa opłata zależy od liczby zapytań – tabela opłat – TUTAJ ( oczekiwanie na Dostęp)
 • zapytania o pojazdy dłużnika do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) – bezpłatnie ( oczekiwanie na Dostęp)
 • elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne – dodatkowa opłata – 45,44 zł.
 • zapytanie do Urzędu Skarbowego celem ustalenia źródła dochodu, miejsca zatrudnienia, identyfikacji oraz wskazanie kont bankowych dłużnika 2,46 zł lub 50,00 zł w wypadku zapytania rozszerzonego.
 • zapytanie o nieruchomości do Ogólnopolskiej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych o nieruchomości dłużnika na terytorium RP – 20,00 zł. od każdego zapytania / do właściwej Ewidencji Gruntów (Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy) opłata dodatkowa – indywidualnie ustalana przez urząd udzielający odpowiedzi (najczęściej 50,00 zł. od jednej strony (kartki papieru) udzielonej odpowiedzi);
 • zapytanie do Biura Ewidencji Ludności celem pozyskania numeru PESEL dłużnika i danych o jego miejscu zameldowania – bezpłatnie;
 • czynności terenowe w miejscu zamieszkania/siedziby dłużnika – dodatkowa opłata zależna od odległości dojazdu z miejscowości w której komornik ma kancelarię, tj. miasta Rzeszowa (w obrębie miasta Rzeszów opłaty nie nalicza się);
 • inne czynności, stosownie do okoliczności i wniosków wierzyciela

Legitymację procesową uprawniającą do działania w postępowaniu egzekucyjnym posiadają jedynie strony, czyli podmioty określone w tytule wykonawczym jako wierzyciel i dłużnik oraz ich pełnomocnicy (art. 86 kpc). Oznacza to, iż postępowanie egzekucyjne może być wszczęcie i prowadzone jedynie przeciwko podmiotom zobowiązanym w tytule wykonawczym do świadczenia. Zgodnie zaś z art. 91 pkt 2 kpc – pełnomocnictwo procesowe obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji.
Jednakże – jak wynika z art. 89 kpc w zw. z art. 126 § 1 pkt 4 kpc – pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności dołączyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji jest pierwszą czynnością w tym postępowaniu, dlatego też czynność ta może być dokonana jedynie przez osobę, która należycie udokumentuje swoją legitymację w tym zakresie.

Nawet jeżeli pełnomocnictwo procesowe złożone zostało do akt sprawy we właściwym Sądzie – fakt ten nie musi być znany organowi egzekucyjnemu, który nie może dać wiary niepotwierdzonym (odpowiednim dokumentem) zapewnieniom pełnomocnika, którego umocowanie do działania w sprawie mogło już wygasnąć bądź zostać odwołane.
Organ egzekucyjny jest w tym zakresie odpowiedzialny za wstępną kontrolę wniosku pod względem formalnym i w tym zakresie może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Umocowanie pełnomocnika do działania w sprawie musi jednoznacznie wynikać z załączonych dokumentów.

Obowiązek dołączenia umocowania pojawia się również w sytuacji, gdy pełnomocnik wnosi o wyegzekwowanie jedynie kosztów postępowania sądowego, gdyż zgodnie z art. 91 pkt 5 kpc możliwość odbioru od strony przeciwnej kosztów procesu także wynika z udzielonego pełnomocnictwa.

Ponadto pełnomocnictwo procesowe może być udzielone jedynie przez osobę posiadającą w tym zakresie czynną legitymację, co w odniesieniu do osób prawnych pociąga za sobą zapytanie o sposób reprezentacji takiego podmiotu. Dlatego też oprócz pełnomocnictwa niezbędny jest także odpis z właściwego rejestru, wskazujący na osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu wierzyciela.